Company Overview

 • Xuemeng Shao

  Production Department Manager

 • Haojun Bao

  Concept Artist

 • Dongming Lu

  3D Artist

 • Tao Han

  Lookdev

 • Tianyi Liu

  Previz Designer

 • Xindan Li

  Concept Artist

 • Wenkang Li

  3D Artist

 • Han Zhao

  Post-Production Director

 • Lvzhou Zhang

  Concept Artist

 • Yanwen Gao

  Key Animator

 • Yangzi She

  Storyboard Artist

 • Jia You

  Concept Artist

 • Eric Cheng

  Director

 • Wei Lv

  Concept Artist

 • Wenyu Ren

  3D Artist

 • Ruijie Li

  Key Animator

 • Xin Wang

  Executive Director

 • Sunstar

  Artist Motivator

 • Weihua Gao

  CEO

 • Henry

  Production Designer

 • Bohang Ma

  3D Artist

 • Xia Li

  Co-Director

 • Fei Pei

  Executive Director

 • Wei Li

  Director

 • Yanxin Luo

  Production Manager

 • Youyang Kong

  Storyboard Artist

 • Jiayuan Zhang

  Storyboard Artist

 • Wei Sun

  Key Animator

 • Xiying Xie

  Screenwriter

 • Nan Xiang

  TD

 • Siqi Ye

  Key Animator

 • Changlong Zang

  TD

 • Yuwei Zhang

  Key Animator

 • Huanlei Fu

  Production Department Manager

 • Yumeng Zhang

  Modeler

 • Hechao Li

  Motion Artist

 • Guangqin Zou

  Logistic Support

 • Xinyu Cheng

  Editors

 • Dandan Hu

  Editor's assistant

 • Cilin Xie

  Previz Designer

 • Jun Zhao

  Production Department Manager

 • Zhanyang Zeng

  Previz Designer